lemoyne 1-269lemoyne 1-273lemoyne 1-276lemoyne 1-281lemoyne 1-300lemoyne 1-302lemoyne 1-306lemoyne 1-307lemoyne 1-309lemoyne 1-315lemoyne 1-316lemoyne 1-321lemoyne 1-322lemoyne 1-328lemoyne 1-333lemoyne 1-338lemoyne 1-339lemoyne 1-341lemoyne 1-348lemoyne 1-371